همه اعضای تیم ما

شبکیه

طراح

محمد توکلی

مدیر عامل

آرزو کمالی

مدیر عامل

حسین امامی

مهندس

سارا رضایی

مهندس ناظر

علی اکبری

مهندس طراح

هادی احمدی

مهندس

سارا رحیمی

مهندس