اصول شهرسازی و معماری

شهریور ۱۲, ۱۴۰۱

مالک یا سازنده قبل از هرگونه اقدام لازم است برای دریافت پروانه ساخت به شهرداری محل وقوع ملک مراجعه کرده و با پرداخت عوارض مربوط به شهرداری و طی مراحل صدور پروانه ساختمان اقدام به گرفتن پروانه کند؛ در غیر این صورت ساخت و ساز بدون مجوز و فاقد پروانه ساخت غیرقانونی است.

چنانچه ملک پلاک ثبتی نداشته و در آن ملک بنا احداث و یا خارج از محدوده حریم شهرسازی ساخته شده باشد، شامل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و تبصره‌های آن شده و نداشتن سند مالکیت مانع از طرح دعوا و رسیدگی در این کمیسیون نمی‎شود.